Cần tuyển kỹ sư điện : 10 . người, trung cấp điện : 10 người,  trung cấp kế toán: 03 người,  nhân viên văn phòng : 02 người,  nhân viên kinh doanh: 10 người